Darek (l.27), Olsztyn

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
SU42-1001 + 754 046-1


Aparat: SONY
Model: DSC-W130
Przysłona: f/4.0
Ogniskowa: 10.7mm
Naświetlanie: 10/4000
ISO: 125

Dedykacja dla deadlinemedia: SU42-1001 + 754 046-1
2017.07.10 22:45

Album: SU42-10XX
Kategoria : motoryzacja/transport
Tagi: PKP Intercity, Olsztyn Główny, luzaki, stacja, Warmińsko-Mazurskie

Loko­mo­tywa 6Dl to pierw­sza loko­mo­tywa serii SM42 zmo­der­ni­zo­wana do wer­sji dwu­agre­ga­to­wej. Oparta o spraw­dzone roz­wią­za­nia tech­niczne i funk­cjo­nalne zasto­so­wane wcze­śniej w loko­mo­ty­wach typu 6Dg i 18D, przy­sto­so­wana została dodat­kowo do zasi­la­nia składu pociągu w ener­gię elek­tryczną. 6DI to rów­nież pierw­sza loko­mo­tywa moder­ni­zo­wana przez NEWAG S.A., w któ­rej zabu­do­wano zde­rzaki pochła­nia­jące ener­gię zderzeniową.

Moder­ni­za­cja polega na budo­wie cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia na dotych­cza­so­wej ostoi, przy jed­no­cze­snym wyko­rzy­sta­niu wóz­ków i zbior­ni­ków paliwa, które w pro­ce­sie prze­bu­dowy prze­cho­dzą naprawę główną połą­czoną z moder­ni­za­cją.
W pojeź­dzie zasto­so­wano dwa wyso­ko­prężne sil­niki spa­li­nowe CATERPILLAR typu C18 o mocy 563 kW połą­czone poprzez sprzę­gło ela­styczne z zespo­łami prąd­nic syn­chro­nicz­nych. Każdy z agre­ga­tów, ukła­dem dolo­to­wym i wyde­cho­wym, zabu­do­wany jest na wspól­nej, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej ramie wspar­tej na ostoi. W ukła­dach wyde­cho­wych sil­ni­ków zasto­so­wano fil­try czą­stek sta­łych typu DOC.

Zabu­do­wane agre­gaty prą­do­twór­cze mogą pra­co­wać w dwóch kon­fi­gu­ra­cjach: pierw­sza wyko­rzy­stuje moc oby­dwu sil­ni­ków do celów trak­cyj­nych, druga pozwala na wyko­rzy­sta­nie mocy jed­nego z agre­ga­tów do celów trak­cyj­nych, a dru­giego do zasi­la­nia wagonów.

Skład pociągu zasi­lany jest w ener­gię elek­tryczną dzięki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej prze­twor­nicy, zabu­do­wa­nej na pomo­ście loko­mo­tywy w kon­te­ne­rze przed kabiną. Na czo­łow­ni­cach znaj­dują się gniazda zgodne z kartą UIC 522.

Roz­rusz­nik zasi­lany z układu super­kon­den­sa­tora zapew­nia poprawny roz­ruch sil­nika, przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu ilo­ści ogniw aku­mu­la­to­rów oraz obcią­ża­nia samych ogniw prą­dem roz­ru­cho­wym.
W loko­mo­ty­wie 6Dl po raz pierw­szy zasto­so­wano elek­tryczne napędy wen­ty­la­to­rów chłod­nic sil­ni­ków spa­li­no­wych. Sil­niki wen­ty­la­to­rów chłod­nic oraz sil­niki napędu urzą­dzeń pomoc­ni­czych zasi­lane są przez falow­niki.
Loko­mo­tywy wypo­sa­żone są w nowo­cze­sny układ hamul­cowy wyko­rzy­stu­jący dwie sprę­żarki śrubowe, zin­te­gro­waną tablicę pneu­ma­tyczną oraz sprę­ży­nowy hamu­lec postojowy.

Pro­jek­tanci pojazdu dużą uwagę zwró­cili na roz­wią­za­nia funk­cjo­nalne i wzor­ni­cze. Zapro­jek­to­wano nowo­cze­sną bryłę pojazdu z czo­łami wyko­na­nymi z two­rzywa sztucz­nego. W kabi­nie, która umiesz­czona jest w cen­tral­nej czę­ści loko­mo­tywy zabu­do­wane zostały dwa ergo­no­miczne pul­pity maszy­ni­sty. Wnę­trze kabiny wraz ze sta­no­wi­skami maszy­ni­sty wyło­żone jest este­tycz­nymi pane­lami z mato­wych two­rzyw kom­po­zy­to­wych. Kabina wypo­sa­żona jest w kli­ma­ty­za­cję, wydajne ogrze­wa­nie, oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED, płytę grzew­czą, lodówkę, umy­walkę z cie­płą wodą itp.

Sze­ro­kie drzwi zabu­do­wane w ścia­nach czo­ło­wych kabiny pro­wa­dzą na pomo­sty. Obni­żone prze­działy maszy­nowe oraz pano­ra­miczne szyby czo­łowe zapew­niają bar­dzo dobrą widocz­ność i odpo­wia­dają naj­no­wo­cze­śniej­szym świa­to­wym roz­wią­za­niom.
Dodat­kowo loko­mo­tywy wypo­sa­żone zostały w cyfrowy sys­tem moni­to­ringu. Dwie kamery zamon­to­wane na czo­łach oraz dwie w kabi­nie zwięk­szają pole widze­nia szlaku i znacz­nie uła­twiają prace manew­rową (widocz­ność sprzę­gów). Obraz z kamer jest reje­stro­wany.
Loko­mo­tywy 6Dl dopusz­czone są do jed­no­oso­bo­wej obsługi trakcyjnej.

20.06.2016r. Olsztyn Główny

 

Jako luzaki relacji Olsztyn Główny - Gdynia Grabówek

Oceń i poleć wpis:

 
7
Zamknij

Zaloguj się, aby ocenić ten wpis.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, Zarejestruj się

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Zaloguj się, aby dodać to zdjęcie do ulubionych.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, Zarejestruj się

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Zaloguj się, aby zaproponować to zdjęcie do wyróżnienia.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, Zarejestruj się

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Więcej  

Poleć

Poleć to zdjęcie znajomym

SU42-1001 + 754 046-1 :: 20.06.2016r. Olsztyn Głów<br />ny
 
Jako luzaki relacji <br />Olsztyn Główny - Gdynia G<br />rabówek

Podaj swój adres e-mail

Podaj adresy e-mail znajomych

Napisz wiadomość

Przepisz kod z obrazka:

Anuluj

 

Link do wpisu
Poleć na forum
Wyślij e-mailem Dodaj do Facebook Dodaj do Google plus Dodaj do Pinterest Dodaj do twitter wykop
Zamknij
Google
 
0
Facebook
 
0

Twój komentarz:

Skomentuj
Starsze komentarze

Galeria autora

EU07-195
22 godziny temu
ST45-13 + ST45-16
22 godziny temu
ST45-13 + ST45-16
22 godziny temu
ST44-1231
2 dni temu
ET22-1164 + EU07-1509
2 dni temu
SM42-865
2 dni temu
wszystkie

Ulubione blogi

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
rozwiń ▼